Huishoudelijk reglement

Artikel 1

 1. De toelating van leden is mede onderworpen aan het oordeel op muzikaal en zangtechnisch gebied van de dirigent. Deze adviseert o.m. bij welke stempartij het nieuwe lid wordt geplaatst.
 2. Kandidaat-leden worden voorgesteld aan de voorzitter en de dirigent. Zij worden door de voorzitter uitgenodigd om repetities ter kennismaking bij te wonen.
 3. Na uiterlijk vier maal de repetities te hebben bijgewoond besluit het kandidaat-lid al of niet als lid tot de vereniging te willen toetreden.
 4. Het lidmaatschap wordt aangevraagd door een verzoek aan het bestuur. Het verzoek wordt ingediend bij de secretaris van het bestuur op een formulier, bevattend de persoonsgegevens van het aspirant-lid. Hiertoe behoren uitsluitend naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.
 5. Het bestuur besluit over het lidmaatschap.
 6. Ingeval van toelating geeft het bestuur een verklaring af, samen met de hierna onder lid 7 genoemde bescheiden.
 7. Bij hun toelating ontvangen leden een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijke reglement.
 8. Ingeval van niet-toelating wordt dit besluit met redenen omkleed aan betrokkene kenbaar gemaakt.
 9. De leden verplichten zich de repetities bij te wonen. Bij verhindering stelt men zo mogelijk een dag van te voren één der bestuursledenop de hoogte.
 1. Leden betalen een door de algemene vergadering vastgestelde kwartaalcontributie. De contributie is verschuldigd per kalenderkwartaal.
 2. Het is mogelijk, na overleg met de penningmeester, de contributie van een kalenderkwartaal in gelijke delen per maand in elke maand te voldoen. Het is altijd mogelijk de contributie voor een half kalenderjaar c.q. maximaal een heel boekjaar in eens te voldoen.
 3. Indien door het lid contante betaling van de contributie wordt gewenst, is dit mogelijk door deze te voldoen aan de penningmeester op de eerste repetitiebijeenkomst van de maanden januari, april en oktober voor het eerste resp. tweede resp. vierde kalenderkwartaal, en op de eerste repetitiebijeenkomst van de maand september voor het derde kalenderkwartaal.
 4. Leden kunnen worden ontheven van de contributie-verplichting in situaties van langdurige afwezigheid door ziekte of door een andere door overmacht ontstane oorzaak. Deze opschorting van de contributie-plicht kan plaatsvinden bij een voorziene, en achteraf feitelijke, afwezigheid van meer dan 2 maanden en na tijdig overleg met het bestuur.
 5. Het bestuur beslist over de ontheffing van de contributie-plicht.
 6. De ontheffing zal niet leiden tot restitutie van al betaalde contributie. De al betaalde contributie zal dan worden gereserveerd voor de periode waarover de contributie-plicht zal worden hersteld.

Artikel 3

 • De leden ontvangen de muziek in bruikleen en dragen er zorg voor dat deze in goede staat blijft.
 • De beschikbare bladmuziek voor de Vereniging wordt beheerd door een daartoe door het bestuur aangewezen beheerder
 • Het lid maakt van de muziek uitsluitend gebruik in het kader van de Vereniging en respecteert de wettelijke verplichtingen op het gebied van auteursrechten, muziekrechten en kopieerrechten.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de ontvangen muziek terug te geven aan de beheerder.

Artikel 4

 • Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.
 • De voorzitter schrijft de vergadering uit. Deze is verplicht een vergadering te beleggen, indien tenminste twee bestuursleden dit onder opgaaf van reden verlangen. De voorzitter vertegenwoordigt met de secretaris in eerste aanleg de vereniging naar buiten.
 • De secretaris convoceert de vergaderingen, voert de correspondentie en vertegenwoordigt met de voorzitter in eerste aanleg de vereniging naar buiten. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag en maakt in september ten behoeve van de algemene ledenvergadering een jaarverslag. De secretaris beheert het archief van de vereniging en voert het ledenregister, bevattende de persoonsgegevens van de leden van de vereniging, zoals genoemd onder artikel 1 lid 4, aangevuld met datum aanvang lidmaatschap, evt. periode(n) van opschorting contributieplicht en evt. datum beëindiging lidmaatschap.
 • De penningmeester beheert de financiën, int de contributies en ziet toe op tijdige betaling van de contributies door de leden. De penningmeester maakt in september ten behoeve van de algemene ledenvergadering een financieel verslag over het voorgaande boekjaar en een begroting voor het begonnen boekjaar.

Artikel 5

 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies.
 2. Commissies worden voor een beperkte tijd ingesteld door het bestuur. Een commissie heeft tenminste één bestuurslid als lid.
 3. De resultaten van de voorbereidende werkzaamheden van een commissie worden voorgelegd aan het bestuur, alvorens zij gecommuniceerd en tot uitvoering worden gebracht.
 4. De repertoirecommissie is een permanente commissie van het bestuur. De dirigent is voorzitter van deze commissie. De commissie zorgt zelf voor een verdere taakverdeling, zoals secretariaat etc.
 5. De overige leden van de repertoirecommissie worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. De leden zijn nog één maal direct herbenoembaar.
 6. De leden van de repertoirecommissie, m.u.v. de voorzitter, treden af volgens een door het bestuur goedgekeurd rooster. Maximaal twee leden kunnen per jaar aftreden.
 7. De benoeming van de leden van de repertoirecommissie gebeurt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Bij voorkeur wordt uit iedere stemgroep een commissielid benoemd.
 8. De repertoirecommissie heeft tot taak periodiek het repertoire te vernieuwen op een wijze die door de leden van de vereniging wordt gewaardeerd. Zij doet dit o.m. door voeling te houden met de wensen van de leden, inzicht te houden in de ontwikkelingen op muzikaal gebied in Nederland en kennis te verkrijgen van beschikbare bladmuziek.
 9. De verdere werkwijze, taken en bevoegdheden van andere commissies worden door het bestuur vastgesteld.

Huishoudelijk reglement goedgekeurd in de ledenvergadering van 23 maart 2009.

Gewijzigde versie, 23 maart 2009