Informatie voor leden

 • VoiceMail (VM) is een zangvereniging en repeteert op maandagavond van 20.00 u tot 22.00 u in het gebouw van de muziekvereniging “Ons Genoegen” aan de Majoorsweg 6, Amerongen.
 • Van de leden wordt verwacht aan de repetities deel te nemen. De aanwezigheid van leden wordt aangetekend, bij onverhoopte verhindering graag een dag van tevoren een melding doorgeven aan de secretaris: George Ellerbroek (secretaris@voicemail-amerongen.nl) of 0343-514633.
 • Tijdens de schoolvakanties zijn er geen repetities.
 • VM geeft elk jaar een aantal uitvoeringen, van leden wordt verwacht hier aan deel te nemen. Data van uitvoeringen / kledingafspraken enz. worden ruim van tevoren aan de leden meegedeeld.
 • Eenmaal per jaar (meestal in november) is er een algemene ledenvergadering, waarin de voortgang van de vereniging wordt besproken en de leden stemmen over beleid / financiën / samenstelling bestuur en commissies.
 • De secretaris verzorgt de communicatie met alle leden via e-mail. Dit betreft o.a. het repetitierooster, afspraken omtrent uitvoeringen, stukken voor de algemene ledenvergadering.

 • Het lidmaatschap gaat in op de datum die is vermeld in het bericht van inschrijving dat
 • het nieuwe lid ontvangt van de secretaris.
 • Met het bericht van inschrijving worden de meest recente versies van de statuten en het huishoudelijk reglement toegestuurd.
 • Leden betalen een contributie van € 52,50 per kwartaal, dit is inclusief koffie/thee in de pauze, lidmaatschap korenbond, kosten bladmuziek.
 • De penningmeester stuurt eenmaal per half jaar een factuur voor twee kwartalen aan de leden.
 • Betaling van de contributie is mogelijk per kwartaal, half jaar of jaar.
 • Het bankrekeningnummer van VM is NL08 INGB 0009 2233 15 t.n.v. VoiceMail Amerongen.
 • Wil je, onverhoopt, stoppen met zingen? Dan kun je je lidmaatschap aan het einde van een kwartaal beëindigen als je ten minste 2 weken voor het einde van dat kwartaal dit schriftelijk (of per e-mail) mededeelt aan de secretaris. Doe je dat later, dan eindigt je lidmaatschap aan het einde van het daarop volgende kwartaal.

 • De repertoirecommissie stelt jaarlijks het zgn. jaarrepertoire vast. De koorleden nemen de bladmuziek van het jaarrepertoire mee naar de repetities.
 • Aan het begin van het lidmaatschap verstrekt VM de bladmuziek op papier van het lopende jaarrepertoire aan het nieuwe lid.
 • De bladmuziek is daarna voor de leden beschikbaar op de website (in het besloten deel) in de vorm van pdf’s, die de leden zelf kunnen printen.
 • De mappen en de bladmuziek blijven eigendom van VM en worden bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd bij de secretaris.

 • De website van VM is: voicemail-amerongen.nl. De website heeft een publiek deel en een besloten ledendeel. Leden hebben toegang tot het besloten deel middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. Bestuurslid Janneke van den Brink beheert de website en regelt de toegang tot de website voor het nieuwe lid. Haar e-mail adres is: vandenbrinkjanneke@gmail.com .
 • Op het besloten deel van de website is van veel nummers de stempartij beschikbaar als Musescore-bestand om thuis te oefenen.

 • Tijdens repetitieavonden is er van 21.00 u tot 21.15 u een koffie/theepauze. Van alle leden wordt verwacht dat ze zo nu en dan de koffie/thee inschenken voor de andere koorleden.
 • Veel leden brengen rondom de datum van hun verjaardag een traktatie mee voor in de pauze. Traditiegetrouw mogen ze dan een lied uitzoeken uit het jaarrepertoire dat voor hen gezongen wordt. De secretaris legt op de repetitieavonden een lijst op tafel, waarop kan worden genoteerd wanneer iemand wil trakteren.
 • De stoelen worden voor aanvang van de repetitie klaargezet in de oefenopstelling per stemgroep. Na afloop brengt elk lid zijn of haar stoel terug naar de plek in de zaal waarde stoelen gestapeld worden.

Veel zangplezier !!!

Amerongen, 17 maart 2023