Statuten

Artikel 1

 • De vereniging draagt de naam: VoiceMail Amerongen.
 • Zij is gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het meewerken aan de muzikale vorming van haar leden, alsmede de bevordering van het culturele leven in de gemeenschap.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het houden van repetities;

b. het deelnemen aan en het organiseren van zang- en muziekuitvoeringen,

c. alle andere wettige middelen, die het bereiken van dit doel bevorderen.

Artikel 3

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli van het jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 4

 1. De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 4. Het bestuur houdt een register, waarin de persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door de dood van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging door de vereniging;
  • door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt tegen het einde van een kwartaal Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee weken. Op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
 3. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal. Als uitzondering op het bepaalde in het vorige lid, eindigt bij opzegging door het lid het lidmaatschap tegen het einde van de maand, waarin de opzegging schriftelijk door het bestuur is ontvangen
  • indien van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is gemaakt;
  • nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt tegen het einde van de maand juni en van de maand december door het bestuur:
  • wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op één mei c.q. op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over drie voorafgaande kwartalen heeft voldaan;
  • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is tenminste vier weken. Op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand juni cq maand december.

De opzegging kan echter onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid het belang van de vereniging schaadt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
  Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
  Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft de contributie voor dat kwartaal door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 6

De hoogte van de contributie wordt na voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
 2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
 4. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De leden dienen binnen 1 maand na de algemene ledenvergadering als bedoeld onder lid 3 van dit artikel van de functieverdeling van het bestuur in kennis te worden gesteld.
 5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, schrijft het bestuur binnen 4 weken een algemene ledenvergadering uit op de wijze als omschreven in artikel 14 lid 3. In deze vergadering wordt tot schorsing en ontslag besloten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. Een schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden.
 7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemeneledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Per keer treedt maximaal één bestuurslid af. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
 8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 8

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 9

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter samen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris samen met de penningmeester.
 3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 10

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 11

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd ten genoegen van de secretaris. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de ledenvergadering over deze stemprocedure anders beslist.
 4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het langst zittende bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13

 1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.
  In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur uitmaken. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn niet direct voor een volgende periode hernoembaar.
 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
 4. De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt nietvoldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste twee weken. De bijeenroeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 15

 1. De dirigent wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering.
 2. De dirigent heeft permanent zitting in de repertoirecommissie, overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.
 3. De dirigent kan door het bestuur onder opgaaf van reden worden geschorst. De dirigent is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Hangende het beroep blijft de dirigent geschorst.
 4. De dirigent kan door het bestuur na goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

Artikel 16

 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Een commissie heeft tenminste één bestuurslid als lid. Een commissie draagt zelf zorg voor de taakverdeling van voorzitter, secretaris en eventuele andere functies.
 2. De repertoirecommissie is een permanent ingestelde commissie van het bestuur. In afwijking van het vorige lid is de dirigent voorzitter van deze commissie. Overige leden van de repertoirecommissie worden op voordracht van het bestuurbenoemd door de algemene ledenvergadering.
 3. De repertoirecommissie heeft onder meer tot taak
  • onderzoek te verrichten naar een voor de vereniging passend repertoire
  • voorstellen te doen ter zake aan het bestuur
  • informatie te verschaffen aan de algemene ledenvergadering inzake resultaten van onderzoek en gedane voorstellen.
 4. Werkwijze, taken en bevoegdheden van commissies worden in de in artikel 19 genoemde reglementen geregeld.

Artikel 17

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste vier weken.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering, waarin het besluit tot wijziging wordt genomen, werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, schrijft het bestuur binnen 4 weken een algemene ledenvergadering uit op de wijze als omschreven in artikel 14 lid 3. In deze vergadering wordt tot wijziging van de statuten besloten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 18

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De bestuurders worden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat tot wijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in de in eerste aanleg bijeen geroepen vergadering.

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.